digitaal vermogen

Voorwoord II: Drie kernelementen van de nieuwe eenvoud

Geschatte leestijd - 5 minuten

De digitale verandering wordt in de praktijk (helaas) nog vaak gezien als de automatisering van systemen. De ontwikkeling van software en data wordt door velen als het gouden ei gezien. Dat is zonde: doorgaans moeten juist de processen en de mindset veranderen, wil je een digitale verandering optimaal laten verlopen. De belangrijkste spelers in die processen zijn en blijven namelijk mensen, niet de computers en software die deze mensen ondersteunen. Techniek is immers een middel, niet een doel.

Kleine stapjes

Het is belangrijk om de transformatie naar een digitaal volwassen onderneming te laten plaatsvinden in kleine stapjes. Nog te vaak verzanden transformaties in grootscheepse, complexe en moeilijk beheersbare trajecten. Bij de implementatie van de gewenste verandering moeten er twee uitgangspunten zijn: het reduceren van de complexiteit en ‘de nieuwe eenvoud’.

De huidige veranderingen worden gedreven door technologie, dat staat buiten kijf. Maar het zijn en blijven mensen die het verschil gaan maken. Digitalisering vraagt om een transformatie van de organisatie, de processen en de systemen. Maar het vraagt bovenal om een persoonlijke transformatie: de mindset moet veranderen en de angst om te verliezen wat je hebt, zonder te weten wat je krijgt, moet overwonnen worden.

Ruimte en richting

De juiste sturing is een belangrijke succesfactor voor organisaties die besluiten om de digitale verandering aan te gaan. Ruimte en richting moeten worden geboden. Digitale verandering grijpt (bij voorkeur) in op het maken van verbindingen tussen klanten, leveranciers, partners en concurrenten; een eerste levensbehoefte voor vrijwel alle bedrijven. Laat de organisatie de verantwoordelijkheid voor verandering oppakken en reduceer zo de complexiteit. Geef het een raamwerk dat ingevuld kan worden. Zodat het kan groeien, optimaliseren en versnellen. Op deze wijze wordt veranderen eenvoudiger en natuurlijker.

Feit is dat transformatie gaat over verandering. Of het nu gaat om een nieuwe manier van bedienen, een nieuwe manier van denken en werken of het realiseren van een digitale missie. Hierdoor veranderen processen, helpt informatie in het nemen van beslissingen en staan mensen centraal in processen. Transformeren naar een digitaal volwassen onderneming of organisatie valt of staat bij het kunnen beheersen van de verandering en het besef dat hierin de grootste uitdaging ligt. Onthoud dan ook: verandering is niet iets wat met open armen wordt ontvangen, tenzij de voordelen meteen duidelijk zijn. Digitale transformatie is en blijft mensenwerk.

Verandering definiëren

De digitale transformatie laat zich (volgens mij) als volgt definiëren: “De verandering die een onderneming ondergaat, waar binnen bestuurders of bedrijfseigenaren waarde willen creëren door de inzet van het digitale ecosysteem, waarbij op basis van vastgestelde doelen in stappen, door analyses (en de daaruit voortvloeiende inzichten) navolgende doel wordt bereikt: de optimalisatie van de organisatie, het analoge en digitale vermogen.”

Hoe krijg je grip als organisatie op de digitale verandering? Hoe maak je het veranderingsproces meetbaar? Hoe maak je het financiële resultaat inzichtelijk? In deze uitgave geef ik antwoord op deze vragen. Eerst is het nodig om verder in te zoomen op het begrip vermogen, zodat duidelijk wordt dat het in deze uitgave uit drie elementen bestaat.

Er zit vermogen opgesloten in elk digitaal ecosysteem. Volgens de Van Dale is vermogen: 1.) gave, begaafdheid 2.) kracht, macht; = capaciteit: aanpassingsvermogen, arbeidsvermogen, doorzettingsvermogen, gezichtsvermogen, uithoudingsvermogen 3.) (boekhouden) het totaal van de creditposten op de balans: eigen vermogen vermogen minus schulden 4.) (in het algemeen) rijkdom, geld, bezit.

Om aan de slag te kunnen met de digitale verandering, is het van belang om te beseffen dat deze verandering uit drie fundamentele kernelementen bestaat. Dat zijn:

  • Kracht: het kwantificeerbare deel van het eigen ecosysteem over tijd
  • Macht: de kunde om doelen en doelstellingen te realiseren
  • Potentie: het in geld uitdrukken van het digitale bezit van een onderneming

Kracht, macht en potentie

Kracht is de natuurkundige grootheid die een voorwerp van vorm of van snelheid kan veranderen. Door de werking van een kracht kan arbeid verricht worden. Krachten kunnen ook worden genoemd naar hun oorzaak of werking. Kracht betekende aanvankelijk de lichamelijke (spierkracht) of geestelijke (geestkracht) voorwaarde voor bepaalde handelingen. Later betekende het ook: de uitvoering van de handeling, het uitoefenen van kracht. Oftewel: kracht is het aanwenden van een vermogen. Dit kan een organisatie ook.

Iemands macht is het vermogen dat diegene heeft, om iets te (kunnen) doen, binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft. De mogelijkheden die er zijn, bepalen dus diegene zijn macht, oftewel zijn kunnen. Afgezien van mogelijke beperkingen, is de wil van iemand en het daarbij behorende doorzettingsvermogen cruciaal voor het verloop van het kunnen. Dus: als iemand niet wil, dan zal er ook niets gebeuren en bereikt worden. Iemand die niet doorzet, geeft op en realiseert zijn doelen en doelstellingen dus niet. De doelen liggen niet binnen het vermogen. Deze vlieger gaat ook op voor organisaties.

Het vermogen als potentie in financiële zin. Volgens de klassieke Franse vermogensleer was het vermogen noodzakelijkerwijs verbonden aan de persoon. Vermogen karakteriseerde de relatie tussen personen en het vermogen was te vatten in drie stellingen: alleen personen hebben een vermogen, elke persoon heeft een vermogen en elke persoon heeft slechts één vermogen. Het vermogen werd bestempeld als een juridische algemeenheid en was de vermogensrechtelijke uitvloeiing van de persoon. In een modernere opvatting blijft deze theorie echter niet overeind. Men is tot het inzicht gekomen dat vermogens met een doel (dus ook een organisatie of onderneming) verbonden kunnen zijn, en niet noodzakelijk aan een persoon. Met andere woorden: elke organisatie heeft een bepaalde potentie, dat wil zeggen: het in geld uit te drukken digitale bezit van de betreffende organisatie of onderneming.

Omslag in denken

De technische implementatie van nieuwe digitale technologieën is zeer belangrijk, maar niet doorslaggevend voor succes. Voor een belangrijk deel draait een succesvolle verandering juist om mensenwerk. Transformeren naar een digitaal gedreven organisatie omvat een fundamentele omslag in het denken, handelen en organiseren. Het is een uitdaging om hierop te sturen, een transformatie te begeleiden en iedereen mee te krijgen in de verandering. Essentieel is om mensen op een slimme, subtiele manier de goede kant op te sturen. Dit doe je niet vanuit de controle en beheersing, maar door juist richting te geven en ruimte voor vernieuwing te creëren.

Het foutief toepassen van technologie kan een hele organisatie versneld onderuit halen. Technologie creëert dan ook geen succes, maar de juiste toepassing ervan wel. Gebruik nieuwe technologie pas zodra duidelijk is hoe het de organisatie gaat versterken. Organisaties kunnen en moeten tegenwoordig succesvol pionieren, maar moeten dit wel doen met doelstellingen in het achterhoofd. Een valkuil die op de loer ligt, is dat technologie leidend wordt gemaakt, in plaats van de doelstellingen.

Het uitstippelen van een nieuwe digitale koers en digitaal transformeren is een avontuurlijk traject. Het vraagt om vertrouwen van alle betrokkenen. Worden de juiste keuzes gemaakt? Staat iedereen achter de plannen en doen ze straks ook mee? En hoe denken externe partijen over de transformatie? Een digitale strategie bepalen en uitvoeren is alleen mogelijk wanneer ook externe netwerken hier actief bij betrokken worden. Het is essentieel om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, wil je een digitale transformatie laten slagen.

De nieuwe eenvoud

Hoe meer gegevens je aan elkaar koppelt, hoe meer er mogelijk is. Stel je voor dat je data uit verschillende systemen combineert. Dan zijn geweldige voorspellingen mogelijk. De nieuwe eenvoud gaat over het integreren van informatie die afkomstig is uit technologieën en van verschillende partijen. Daar kun je vervolgens een intelligente laag (zoals een raamwerk) overheen leggen, die de data en technologie bruikbaar maakt voor gebruikers en processen. Zo worden de drie kernelementen zichtbaar.

Het toepassen van nieuwe technologie zou voor iedere organisatie moeten leiden tot efficiëntere en effectievere processen, het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten, omzetgroei en waardevermeerdering. Ben je als organisatie in staat de drie kernelementen (kracht, macht en potentie) van vermogen via jouw raamwerk inzichtelijk te maken, dan wordt het veranderingsproces voor mensen in een organisatie zonneklaar: er is een duidelijke richting voor de verandering.

Lukt bovenstaande, dan transformeer je naar een digitaal data gedreven en volwassen onderneming. Alleen zo bereik je de status van digitale volwassenheid die op termijn automatisch aangestuurd kan worden. Aan de slag. Op naar de nieuwe eenvoud! Het digitale vermogen.

—–

Binnenkort beschikbaar. Als eerste jouw digitale exemplaar ontvangen?

 Schrijf je hier in …

—–

Lees ook

Boeken Denis Doeland

Liever een gratis eBook? Check ook vanAnaloognaarDigitaal.nu en EDMendedigitalewereld.nl

—–

Supporters Digitaal Vermogen

digitaal vermogen

Voorwoord I: Het raamwerk dat helpt de (digitale) wereld begrijpen

Geschatte leestijd - 5 minuten

Tijdens The Next Web 2017 liepen Denis en ik elkaar weer tegen het lijf. The Next Web is één van de belangrijkere tech-conferenties van West-Europa, opgericht door een groep Nederlanders die een event misten om hun product te lanceren. Denis en ik leerden elkaar een paar jaar daarvoor kennen, toen ik stukken schreef voor The Velvet Vox – een blog waar hij destijds mede-eigenaar van was. Het was een slow blog­, nog voor de Correspondent dat was. Denis vertelde tijdens The Next Web dat hij een redacteur en copywriter zocht; ik was net begonnen als freelance pr-adviseur en copywriter. Zo begon onze reis.

Hardwell hackt carrière

Zo’n vier uur voor Denis en ik een biertje dronken op het Westerpark, waar The Next Web plaatsvond, gaf Hardwell een presentatie. Hij vertelde hoe hij zijn carrière ‘hackte’. De nummer 1 DJ van de wereld word je niet alleen door goede platen te draaien of de beste muziek te produceren. Door slim gebruik van data te maken, zijn fans te betrekken en in te zetten op nieuwe technologie, wist hij de top te bereiken.

Ik keek met veel plezier naar de presentatie van Hardwell – en ik was niet de enige. Sterker nog: er was niet genoeg ruimte om alle belangstellenden in de presentatieruimte te laten plaatsnemen, terwijl deze ruimte toch minstens vijfhonderd man onderdak zou moeten geven. Pas een half jaar later leerde ik dat het bureau van Denis (waar hij initiatiefnemer en mede-eigenaar van is, red.) – Fanalists – en Denis zelf medeverantwoordelijk waren voor de digitale strategie van de top DJ.

Hardwell zette de eerste stappen als growth hacker, maar Denis en Fanalists hielpen hem om er een serieus vervolg aan te geven. Hoe Hardwell zijn carrière hackte, leerde om niet alleen op zijn fingerspitz-gevoel te vertrouwen, data slim kan inzetten en hoe hij de theorie uit dit boek in de praktijk brengt: het zijn een aantal van de zaken die je in dit boek leest.

Vertolking van colleges

Na The Next Web spraken Denis en ik elkaar elke paar weken. Hij vertelde me hoe hij de wereld om zich heen zag veranderen. Bestaande businessmodellen die ontwricht werden. Wat ervoor nodig was om als marketing-, communicatie- en verkoop-afdeling het verschil te maken. Wat de winnaars van deze wereld – digitale uitdagers, nieuwe vliegtuigmaatschappijen, succesvolle festivals en artiesten – beter deden dan hun concurrentie. Ik hielp Denis om die observaties, tips, suggesties, theorieën en filosofieën op papier te zetten. Dit boek is een bundeling van alle praktische tips, theoretische beschouwingen en eerdere blogposts; in feite lees je een groot how-to-artikel, een aantal best-practices en de onderbouwing daarvoor.

Als content-marketeer werd me in onze gesprekken uitgelegd waarom het uitgeven van content nodig is. Hoe je een relatie met (potentiële) fans of klanten opbouwt door relevant te zijn in hun levens – en vooral: waarom die relatie uiteindelijk bepaalt of bedrijven, merken of artiesten een toekomst hebben. Dat volgers echt iets waard zijn en niet alleen de status van een influencer vertegenwoordigen. Hoe data van (financiële) waarde is voor een organisatie. Als ik eraan terugdenk, zijn het in feite betaalde colleges geweest, kijkjes in de keuken van een gerenommeerde chef die zijn recept prijs geeft en de manier hoe het gerecht klaargemaakt wordt.

Vrees voor visies

Denis gaf me dit plekje in het boek, met ruimte voor een aantal observaties van mijn kant. Aangezien dat plekje helemaal aan het begin van het boek is, is het misschien goed om je uit te leggen dat ik wars ben van visies. Visies – alles-verklarende en voorspellende theorieën – blokkeren je namelijk het zicht. Een visie heeft vaak ook iets engs: als je ergens heel erg in gelooft, dan kan al het andere niet waar zijn. Daardoor sta je niet meer open voor de realiteit. Denk aan de film Goodbye Lenin: de moeder van het hoofdpersonage in deze film kan de schok niet aan dat Oost-Duitsland niet meer communistisch is. Daarom houdt haar zoon die realiteit goed voor haar verborgen.

Het tegenovergestelde is wel prettig: soms zijn er een boel observaties, die allemaal passen binnen een theorie, waardoor je meer waarde hecht aan die theorie. Dat noemen ze inductief redeneren, volgens mij. Bijvoorbeeld: je ziet een heleboel witte zwanen en concludeert vervolgens dat alle zwanen wit zijn. Je gaat niet uit van een allesbepalende theorie, maar van voorbeelden uit de praktijk. Zo verging het mij ook met de theorie van Denis – en daarom heb ik het idee dat je dit boek zou moeten lezen, al weet ik dat ik als hoofdredacteur van het boek niet de meest objectieve bron ben.

Van Kakhiel tot Balr.

Ik zag bijvoorbeeld een aantal nieuwe initiatieven opkomen, zoals Kakhiel, RUMAG of Balr. Deze cartoonist, een platform voor grappige en herkenbare teksten en het kledingmerk hebben allemaal een ding gemeen: ze hadden eerst een grote following op social media, voor ze geld gingen verdienen. Met andere woorden: ze wisten eerst een relatie met fans op te bouwen en daarna pas producten aan te bieden. Content en relaties gaan in deze vormen zorgen voor omzet. Precies zoals in dit boek beweerd wordt.

Daarnaast zijn er bepaalde bedrijven die gigantische budgetten investeren in innovatie, die uiteindelijk niet renderen. Denk aan nieuwe technologie die niet gebruikt wordt. Marketing-, communicatie-, en verkoop-afdelingen die langs elkaar heen praten en werken, waardoor hun inspanningen geen nut hebben. Frustrerend om te moeten aanschouwen, tergend om mee te moeten werken. In dit boek lees je hoe dat anders en beter kan. Denis deelt zijn inzichten op een aantal organisaties en van interessante personen uit zijn netwerk; een aantal van de professionals waar hij mee samenwerkt komen aan het woord. Zij delen op hun beurt hun ervaringen en inzichten, hoe zij met de hieronder gepresenteerde visie en inzichten omgaan.

Naast een handleiding voor het hacken van je business, het vergroten van je bedrijfswaarde en het doen slagen van innovaties, helpt dit boek (en het raamwerk) je om de (digitale) wereld beter te begrijpen. Je snapt wat er misgaat bij sommige marketing-, communicatie- en verkoop-afdelingen. Waarom iemand zijn boterham verdient met flauwe woordgrappen en tekstballonnen. En hoe je de (financiële) waarde van data kunt voorspellen. Natuurlijk wil je de waarde van je bedrijf vergroten en je business optimaliseren. Maar een begrip van de wereld om je heen is ook wat waard. Laat dit boek dus niet alleen het raamwerk zijn voor nieuwe inzichten, maar ook voor een nieuwe digitale koers zorgen.

Aaron Mirck
Hoofdredacteur

Naar het volgende hoofdstuk

—–

Binnenkort beschikbaar. Als eerste jouw digitale exemplaar ontvangen?

Schrijf je hier in …

—–

Lees ook

Boeken Denis Doeland

Liever een gratis eBook? Check ook vanAnaloognaarDigitaal.nu en EDMendedigitalewereld.nl

—–

Supporters Digitaal Vermogen